لطفا مكاني باشه از كسايي كه از كس دادن مامان هاشون لذت ميبرن جمع بشن