دنباله یه پسر کونی خوب و مطیع هستیم برا نفره ۳وم من رامین ۲۹ همسرم الناز ۲۲ سایز میمی ۸۰ .هم زنمو بکنه هم من بکنمش دوس داشتین پیام بزارین ما کرمانشاه هستیم ایدی تل haligurden