قد 182
وزن80
سن25
سایز کیرم 18
کون تپل و گوشتی با کمر باریک دارم ولی دوطرفه میخوام مثه خودم